Hållbarhetsklivet

Hållbarhetsinitiativ

Båt och fiskeverksamheten bedrivs på ett hållbart sätt genom att:

  • Fiske bedrivs endast på ej rödlistade arter och i enlighet med gällande fiskeregler
  • Bifångst återsätts omedelbart och försiktigt
  • Fisket avslutas när fångstmängden uppfyller behovet av vad som kan användas
  • Allt avfall tas om hand källsorteras eller lämnas som restavfall
  • Fartygets miljöarbete bedrivs enligt rutiner i EKAN egenkontroll
  • Körningar planeras för att minimera bränsleåtgång.

Skogsverksamheten

Verksamheten bedrivs lokalt för att minska behovet av transporter.

Småskalig träförädling: virket avverkas lokalt och utifrån ändamål och i mängder som motsvarar behovet.

Hela trädet tillvaratas, timmer blir till brädor, resten och spill vid brädtillverkningen blir bränsle ved, ris och grenar går till flis som eldas i värmeverk.

Spån vid förädlingen går till strö i djurstallar.